Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Zmiany w zlecaniu zadań publicznych za 3 miesiące!

Zmiany w zlecaniu zadań publicznych za 3 miesiące!


Jeżeli nowy prezydent Andrzej Duda nie będzie miał zastrzeżeń konstytucyjnych do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie większość jej przepisów wejdzie w życie za 3 miesiące. W artykule Marcina Dadela - przedstawiamy kluczowe zmiany, jakie przyniesienie nowela.
Zmiany w katalogu sfer pożytku publicznego (art 4. ust 1):

  • dodany pkt 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  • zmiana brzmienia pkt 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • zmiana brzmienia pkt 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • dodany pkt 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zmiany w zakresie obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez organizacje pozarządowe. Dotychczas organizacje były objęte ogólnymi przepisami w tym zakresie. Przepisy noweli zmieniają sposób udostępniania informacji, wprowadzając ułatwienia dla organizacji. Do udzielania informacji publicznej zobowiązane są organizacje, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym. A zatem obowiązki te dotyczą WSZYSTKICH organizacji, którym zlecono zadanie publiczne. Na mocy nowego artykułu 4b organizacje mogą wybrać sposób udostępnienia informacji publicznej. Może być ona udostępniania w formie:

  1. prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej) albo
  2. poprzez ogłaszanie na stronie internetowej organizacji,
  3. na wniosek, na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Wprowadzony zostanie nowy tryb zlecania zadań publicznych, który polegać będzie na wyborze operatora konkursu przez samorząd. To organizacja, która zostanie operatorem będzie przekazywać środki finansowe innym organizacjom pozarządowym na realizację ich projektów. Podobny mechanizm funkcjonuje już w ramach I priorytetu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W tym celu w Ustawie zapisano, że stworzony zostanie nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania dla operatorów takich konkursów. Nie będzie natomiast wzorów ministerialnych, którymi będą posługiwać się operatorzy w swoich konkursach. W założeniu nowe przepisy mają doprowadzić do uproszczenia procedur dla organizacji realizujących projekty.

Konsekwencją tych zapisów jest również wykreślenie art 16. ust. 7 oraz zmiana art. 16 ust. 4. W przepisie tym czytamy: "Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, o której mowa w ust. 1, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot". Oznacza to, że organizacje chcące zlecać część zadania wykonawcom będą musieli otrzymać na to zgodę wyrażoną w umowie.

Ważne przepisy dotyczą także trybu pozakonkursowego określonego w art. 19a. Zgodnie z przepisami noweli minister ds. zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia uproszczone wzory oferty, ramowego wzoru umowy oraz wzoru sprawozdania z realizacji tych zadań.

Przegłosowane przepisy czekają teraz na podpis prezydenta. Nie należy się raczej spodziewać problemów z podpisaniem tej ustawy. Większość kontrowersyjnych zapisów została usunięta przez posłów w ostatnich głosowaniach (zakaz reklamy ze środków z 1% podatku od osób fizycznych). Przepisy wejdą w życie w ciągu 60 dni od daty publikacji, jednak nie jest pewne kiedy uda Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej opracować i przyjąć nowe rozporządzenia wprowadzające zmienione wzory ofert, umów i sprawozdań. Należy jednak przyjąć, że do czasu ich publikacji obowiązywać będą wzory obecne. W tych samorządach, w których konkursu ogłaszane są na przełomie listopada i grudnia organizacje raczej nie odczują skutków tegorocznej nowelizacji. Jednak w tych samorządach, w których konkursy ogłasza się na początku roku jest to bardzo prawdopodobne.


Tagi: ustawa nowelizacja

1 KOMENTARZY

PRZEMYSŁAW MAREK MENDAK

2016-09-29 09:24:00