REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL

 

Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku.

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu Witkac.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

 2. Definicje

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

  2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy Witkac.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.

  3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę Witkac sp. z o.o. z siedzibą: Słupsk, al. Sienkiewicza 5a.

  4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

 3. Prawa autorskie

  Wyłączne prawa autorskie do serwisu Witkac.pl należą do Witkac sp. z o.o. z siedzibą: Słupsk, al. Sienkiewicza 5a. Prawa autorskie związane z Serwisem Witkac.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

 4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

  1. Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem:

   1. moduł ogłaszania konkursów

   2. moduł przygotowywania ofert

   3. moduł oceny merytorycznej i formalnej

   4. moduł przygotowywania umów

   5. indywidualne opracowanie wzoru wniosku i wzoru umowy

  2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

 5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

  1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.

  2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.

  3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

  4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

  5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail).

  6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.5, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.

  7. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.

   1. Identyfikator stanowi działający i należący do Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

   2. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.

   3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

 6. Okres świadczenia usług

  1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Witkac.pl, Użytkownik dokona rejestracji w serwisie oraz zaakceptuje regulamin korzystania z serwisu. Istnieją trzy drogi rejestracji użytkownika: dla Użytkowników generujących wnioski w systemie, dla organów administracji publicznej ogłaszających konkursy, dla innych podmiotów ogłaszających konkursy.

  2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp serwisu zgodnie z aktualną ofertą i z cennikiem. Po upływie okresu bezpłatnego Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika.

  3. W razie niedokonania płatności Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu przez czas nieograniczony do usług, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne.

  4. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia abonamentu za korzystanie z serwisu, użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do usług, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne oraz danych za okresy, za które dokonał płatności.

  5. Zaprzestanie świadczenia usług przez Operatora może nastąpić w następujących przypadkach:

   1. rezygnacji przez Użytkownika,

   2. śmierci Użytkownika,

   3. ustania bytu prawnego Użytkownika,

   4. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7, z zastrzeżeniem ust. 6.2, 6.3 i 6.4,

   5. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,

   6. niezaakceptowania regulaminu serwisu lub jego zmian.

  6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

   1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,

   2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

   3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

   4. działa na szkodę Operatora,

   5. podał nieprawdziwe dane,

   6. w wypadku określonym w pkt. 11.4.

   7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

   W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za okres, za które Użytkownik dokonał opłat.

  7. W przypadku określonym w pkt. 6.5.2., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 6.5.3. powiadomić powinien Użytkownik.

 7. Odpłatność za usługę

  1. Korzystanie z pełnego zakresu usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

  2. Dla użytkowników korzystających z serwisu, rejestrujących się jako organizacja składająca wnioski, dostępne dla ich konta usługi są bezpłatne.

  3. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu monitu o zapłacie w transakcyjnej części serwisu lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

  4. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.

  5. Opłatę za korzystanie z serwisu należy uiszczać z góry.

  6. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

  7. W przypadku korzystania z usługi indywidualnej określonej w punkcie 4.1.5 opłata jest płatna z dołu po uruchomieniu przygotowanego wniosku lub umowy.

 8. Dane Użytkownika i ich ochrona

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Witkac Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą al. H. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. H. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk lub drogą mailową: bok@witkac.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
   a. realizacji usług dostępu – art. 6 ust, 1 lit. b RODO,
   b. Dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych: OVH Sp. z o.o., Infocity Sp z o.o., a także Witaj Świecie! Sp. z o.o., które wspiera pracę Biura Obsługi Klienta.

   Odbiorcą Twoich danych osobowych będą organy administracji publicznej lub inne instytucje, do których składać będziesz wnioski lub oferty za pośrednictwem systemu Witkac.pl

  9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Administratora oraz następnie przez 3 lata na potrzeby dochodzenia i obrony roszczeń.

  10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby skorzystać z usługi  Administratora.

  13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 9. Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

  2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

   • Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

   • Aktualizacja, o której mowa w pkt. 9.2.1., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

  3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.

  4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

  5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

  6. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@witkac.pl.

  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  8. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.

 10. Parametry techniczne usługi

  Operator zastrzega sobie, że bezbłędne działanie serwisu jest gwarantowane dla aktualnych wersji przeglądarek internetowych - Chrome, Firefox, Safari itp.

 11. Zmiana Regulaminu

  1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

  2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

   1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,

   2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,

   3. zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,

   4. w innych uzasadnionych przypadkach.

  3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

  4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.