REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL

 

Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku.

 1. Postanowienia ogólne

  Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu Witkac.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika. Zawarcie umowy na świadczenie usług opisanych w Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Serwisie oraz zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

 2. Definicje

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

  2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy Witkac.pl, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w punkcie 4.

  3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę Witkac sp. z o.o. z siedzibą: Słupsk, al. Sienkiewicza 5a.

  4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  5. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

 3. Prawa autorskie

  Wyłączne prawa autorskie do serwisu Witkac.pl należą do Witkac sp. z o.o. z siedzibą: Słupsk, al. Sienkiewicza 5a. Prawa autorskie związane z Serwisem Witkac.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

 4. Zakres świadczonych przez Serwis usług

  1. Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem:

   1. moduł ogłaszania konkursów

   2. moduł przygotowywania ofert

   3. moduł oceny merytorycznej i formalnej

   4. moduł przygotowywania umów

   5. indywidualne opracowanie wzoru wniosku i wzoru umowy

  2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla klientów, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.

  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

 5. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

  1. Operator świadczy usługi poprzez Serwis za pomocą sieci Internet.

  2. Użytkownik może korzystać z wszystkich usług Serwisu za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem.

  3. Użytkownik, rozpoczynając pracę w Serwisie, musi się zarejestrować zgodnie z poleceniami Serwisu oraz zaakceptować Regulamin.

  4. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik powinien wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

  5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, Użytkownik obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail).

  6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 5.5, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.

  7. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza wymyślone przez siebie i znane tylko sobie: identyfikator i hasło.

   1. Identyfikator stanowi działający i należący do Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

   2. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków.

   3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”. Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w serwisie.

 6. Okres świadczenia usług

  1. Za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Witkac.pl, Użytkownik dokona rejestracji w serwisie oraz zaakceptuje regulamin korzystania z serwisu. Istnieją trzy drogi rejestracji użytkownika: dla Użytkowników generujących wnioski w systemie, dla organów administracji publicznej ogłaszających konkursy, dla innych podmiotów ogłaszających konkursy.

  2. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny dostęp serwisu zgodnie z aktualną ofertą i z cennikiem. Po upływie okresu bezpłatnego Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika.

  3. W razie niedokonania płatności Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu przez czas nieograniczony do usług, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne.

  4. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia abonamentu za korzystanie z serwisu, użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do usług, o których mowa w pkt. 4.1 i opisanych w Cenniku jako bezpłatne oraz danych za okresy, za które dokonał płatności.

  5. Zaprzestanie świadczenia usług przez Operatora może nastąpić w następujących przypadkach:

   1. rezygnacji przez Użytkownika,

   2. śmierci Użytkownika,

   3. ustania bytu prawnego Użytkownika,

   4. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 7, z zastrzeżeniem ust. 6.2, 6.3 i 6.4,

   5. zapomnienia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystaniu z funkcji serwisu “odzyskaj hasło”, co powoduje utratę dostępu do danych,

   6. niezaakceptowania regulaminu serwisu lub jego zmian.

  6. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

   1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,

   2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

   3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

   4. działa na szkodę Operatora,

   5. podał nieprawdziwe dane,

   6. w wypadku określonym w pkt. 11.4.

   7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

   W takich przypadkach Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Operatora, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za okres, za które Użytkownik dokonał opłat.

  7. W przypadku określonym w pkt. 6.5.2., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 6.5.3. powiadomić powinien Użytkownik.

 7. Odpłatność za usługę

  1. Korzystanie z pełnego zakresu usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku.

  2. Dla użytkowników korzystających z serwisu, rejestrujących się jako organizacja składająca wnioski, dostępne dla ich konta usługi są bezpłatne.

  3. Użytkownik wnosi opłatę za usługę po otrzymaniu monitu o zapłacie w transakcyjnej części serwisu lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail).

  4. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem.

  5. Opłatę za korzystanie z serwisu należy uiszczać z góry.

  6. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT.

  7. W przypadku korzystania z usługi indywidualnej określonej w punkcie 4.1.5 opłata jest płatna z dołu po uruchomieniu przygotowanego wniosku lub umowy.

 8. Dane Użytkownika i ich ochrona

  1. Operator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000, zwanej dalej „Ustawą”), w odniesieniu do następujących danych osobowych Użytkownika, o ile Użytkownik jest osobą fizyczną i nie reprezentuje osoby prawnej, oraz danych osób fizycznych wprowadzanych do serwisu a przekazywanych Operatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem:

   • imię i nazwisko,

   • adres E-mail.

  2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania w/w danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.

  3. Zgodnie z art. 31 Ustawy Użytkownik powierza Operatorowi do przetwarzania dane osobowe, o których mowa w pkt. 8.1., wyłącznie w celu wykonywania usług określonych w pkt 4. Regulaminu i w zakresie niezbędnym do ich wykonania tj. w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji usługi Operator jest uprawniony do przekazania danych podwykonawcom.

  4. Użytkownik upoważnia Operatora do wydawania osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1, imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

  5. Operator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 8.1 oraz pkt. 8.8 zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.

  6. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Użytkownika wyłącznie w zakresie strat rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

  7. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika, chyba że stanowią one informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  8. Operator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika.

  9. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.12 i poza przypadkami, kiedy Użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie danych w celu świadczenia usług , o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

  10. W razie rezygnacji z Serwisu, wszystkie dane Użytkownika będą przechowywane przez 5 lat kalendarzowych poczynając od pierwszego dnia roku następującego po dacie ostatniego logowania do Serwisu.

  11. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez Witkac sp. z o.o., z siedzibą w Słupsku, al. Sienkiewicza 5a w celu założenia konta na serwisie http://Witkac.pl i skorzystania z programu Witkac.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z serwisu Witkac.pl.

  12. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi, o których mowa w pkt. 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

 9. Odpowiedzialność Operatora

  1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

  2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

   • Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

   • Aktualizacja, o której mowa w pkt. 9.2.1., dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

  3. Operator podejmuje także wszelkie środki, o których mowa w pkt. 8.4., w celu ochrony danych Użytkownika.

  4. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

  5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

  6. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@witkac.pl.

  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  8. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.

 10. Parametry techniczne usługi

  Operator zastrzega sobie, że bezbłędne działanie serwisu jest gwarantowane dla aktualnych wersji przeglądarek internetowych - Chrome, Firefox, Safari itp.

 11. Zmiana Regulaminu

  1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

  2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:

   1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,

   2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,

   3. zmian funkcjonalności serwisu, zmian zakresu świadczonych usług,

   4. w innych uzasadnionych przypadkach.

  3. O zamiarze zmiany Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Serwisu.

  4. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.