Model na więcej

Model na więcej

Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt „Model na więcej” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Witkac Sp. z o. o., Samorządem Województwa Pomorskiego oraz hiszpańskim stowarzyszeniem Asociacion Smilemundo z Barcelony (partner zagraniczny). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie we współpracy z partnerem zagranicznym rozwiązania dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z podmiotami ekonomii społecznej (PES) w zakresie dostarczania usług publicznych, w tym opiekuńczych, zdrowotnych, transportowych, lokalnego recyklingu i utrzymania czystości. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki wzrostowi wiedzy pracowników JST na temat wprowadzania klauzul społecznych do zamówień publicznych oraz aktywizacji społecznej PES poprzez podniesienie poziomu wiedzy i zwiększoną realizację usług publicznych.


Ideą projektu jest przygotowanie modelowego rozwiązania bazującego na doświadczeniach samorządu Barcelony, które z jednej strony spowoduje zwiększenie wprowadzanie klauzul społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej natomiast umożliwi PES takie rozwiązania, które wzmocni je i uczyni je przygotowanym partnerem do realizacji zadań publicznych zlecanych przez JST.

W ramach projektu:

  1. stworzone zostanie narzędzie edukacyjne (platforma internetowa), wspierające PES,
  2. wdrożone zostaną w województwie pomorskim nowe rozwiązania w zakresie stosowania Modelu wprowadzania klauzul społecznych w zlecaniu usług społecznych oraz zamówieniach publicznych.

Współpraca z partnerem zagranicznym pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy samorządu Barcelony w zakresie zidentyfikowanego w Polsce problemu dotyczącego zbyt małej liczby i zakresu usług społecznych świadczonych przez PES oraz zbyt niskiego poziomu wykorzystywania tych usług przez podmioty administracji publicznej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 812 870,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 766 455,12 zł


Tagi: model na więcej

Brak komentarzy