Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników systemu witkac.pl. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom technologicznym oraz proceduralnym gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych. Naszym celem jest dostarczenie Użytkownikowi rozwiązań, które pozwalają na pracę w pełni bezpiecznym serwisie.

Informacja o Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Witkac Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. H. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk lub drogą mailową: bok@witkac.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług dostępu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Administratora.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przetwarzanie i administracja danymi osobowymi

Wszelkie podane przez Użytkownika informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie i wykorzystywane do celów obsługi konkursów dotacyjnych. Informacje te oraz dane są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Oświadczamy, że posiadamy niezbędne systemy i stosujemy stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Zabezpieczenia

Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane. Dodatkowo Twoje dane dostępne będą wyłącznie dla uprawnionych Administratorów systemu.

Wykorzystanie plików typu „cookies”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze Strony internetowej Usługodawcy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej Usługodawcy.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia Danych osobowych.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. W ramach Strony internetowej Usługodawcy stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Jak zarządzać plikami Cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Usługodawcy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej oraz związane z wymogami bezpieczeństwa.

Dostęp do danych osób trzecich

 1. Administratorem danych osobowych służących do logowania jest Witkac sp. z o.o.
 2. Administratorami danych osobowych wprowadzanych do innych elementów systemu są organizatorzy konkursów ogłaszanych w serwisie witkac.pl.
 3. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa.