Regulamin promocji - Witkac za 0 zł

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „Witkac.pl za 0 złotych!"
 2. Organizatorem Promocji jest Witkac sp. Z o.o . siedzibą w Słupsku, adres: Al. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk, numer KRS 0000468941 , NIP 8393172913 , REGON 221910930 ,
 3. Celem Promocji jest umożliwienie przetestowania platformy Witkac.pl, zwanej dalej Systemem jednostkom samorządu terytorialnego, zwanym dalej Uczestnikami Promocji.
 4. Promocja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, które dotychczas nie korzystały z usług świadczonych przez Organizatora Promocji w ramach Systemu.
 5. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.03.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r.
 6. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i podpisanie umowy na usługę w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020.
 7. Uczestnik Promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9. Promocja kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, ogłaszających otwarte konkursy na realizację zadań publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 10. Udział Uczestnika Promocji w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 11. W ramach Promocji Uczestnik Promocji otrzymuje dostęp do platformy Witkac.pl, szkolenie online z korzystania z Systemu, dostęp do Biura Obsługi Klienta w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.
 12. Warunkiem udziału w Promocji jest podpisanie umowy na udostępnienie usług w Systemie w celach testowych w okresie Promocji oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 13. W przypadku kontynuowania korzystania z Systemu przez Uczestnika Promocji po zakończeniu Promocji, wszelkie dane wprowadzone do Systemu zostaną w nim zachowane.
 14. Uczestnikowi Promocji, który wyrazi wolę korzystania z Systemu po zakończeniu okresu Promocji, zostanie zaproponowana standardowa oferta i umowa na udostępnienie usług w Systemie.
 15. W przypadku zakończenia świadczenia usługi po okresie Promocji, wszelkie dane wprowadzone do Systemu zostaną z niego usunięte.
 16. Organizator Promocji nie ponosi odpowiadzialności za niewłaściwe korzystanie z systemu przez Uczestnika Promocji oraz wszystkie szkody wynikające z tego tytułu.
 17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedaz@witkac.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora Promocji.
 18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora Promocji i Uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator Promocji udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.