REGULAMIN PROGRAMU PILOTAŻOWEGO „WITKAC ZA 0 ZŁOTYCH“

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja pod nazwą „Witkac.pl za 0 złotych!"
 2. Organizatorem Programu Pilotażowego jest Witaj Świecie! sp. z o.o. siedzibą w Słupsku, adres: Al. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk, numer KRS 0000729320, NIP 8393204872, REGON 380056836,
 3. Celem Programu Pilotażowego jest umożliwienie przetestowania platformy Witkac.pl, zwanej dalej Systemem jednostkom samorządu terytorialnego, zwanym dalej Uczestnikami Programu Pilotażowego.
 4. Promocja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, które dotychczas nie korzystały z usług świadczonych przez Organizatora Programu Pilotażowego oraz Witakc sp. z o.o. w ramach Systemu.
 5. Program Pilotażowy rozpoczyna się w dniu 01.04.2021 r. i trwa do 31.12.2021 r.
 6. Uczestnik Programu Pilotażowego może skorzystać z niego tylko jeden raz.
 7. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Programu Pilotażowego.
 8. Program Pilotażowy kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ogłaszających otwarte konkursy na realizację zadań publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 9. Udział Uczestnika Programu Pilotażowego w Programie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 10. W ramach Programu Pilotażowego Uczestnik Promocji otrzymuje dostęp do platformy Witkac.pl, szkolenie online z korzystania z Systemu oraz dostęp do Biura Obsługi Klienta w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.
 11. Warunkiem udziału w Programie Pilotażowym jest podpisanie umowy na udostępnienie usług w Systemie w celach testowych w okresie Programu oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 12. W przypadku kontynuowania korzystania z Systemu przez Uczestnika Programu Pilotażowego po zakończeniu Programu, wszelkie dane wprowadzone do Systemu zostaną w nim zachowane.
 13. Uczestnikowi Programu Pilotażowego, który wyrazi wolę korzystania z Systemu po zakończeniu okresu Programu, zostanie zaproponowana standardowa oferta i umowa na udostępnienie usług w Systemie.
 14. W przypadku zakończenia świadczenia usługi po okresie Programu Pilotażowego, wszelkie dane wprowadzone do Systemu zostaną z niego usunięte.
 15. Organizator Programu Pilotażowego nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z systemu przez Uczestnika Programu oraz wszystkie szkody wynikające z tego tytułu.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Pilotażowego można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sprzedaz@witkac.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez Organizatora Programu.
 17. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator Programu Pilotażowego udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Programu przed dokonaniem zmiany.
 18. Organizator Programu Pilotażowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Programu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora Programu i Uczestników Programu;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Programu;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Programu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.